Testamente

När någon avlider bildas ett dödsbo som förvaltas av dödsbodelägarna.

Tillgångarna minus skulderna i dödsboet skall fördelas till arvingarna och då vidtar juridiska processer som kräver skriftlig dokumentation.

Ett testamente måste enligt huvudregeln uppfylla ett antal formkrav för att vara giltigt.

Ett testamente måste enligt huvudregeln

  • vara upprättat i skrift och undertecknat av testatorn,
  • testators underskrift måste vara bevittnad av två personer som inte är jäviga,
  • de två vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnat (de behöver dock inte veta innehållet i testamentet).
Om testatorn på grund av sjukdom eller annan nödsituation inte kan upprätta ett testamente som uppfyller formkraven ger ärvdabalken möjlighet att under vissa särskilda omständigheter avge ett så kallat nödtestamente.
Vi kan vara er behjälpliga och upprätta ett testamente.


vit blomma