Hantering av personuppgifter enligt GDPR för ABC Lilla Begravningsbyrån AB

Fastställd av styrelsen. Justerad och kontrollerad Juni 2022

Med bolaget avses i detta dokument ABC Lilla Begravningsbyrån AB, 556858-8270 ”bolaget” eller ” ABC Lilla Begravningsbyrån AB”.

Bakgrund

Refererande till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR), se vidare https://gdprinfo.eu/sv . Direktivet har utformats till skydd för den personliga integriteten när det gäller hantering och behandling av personuppgifter. Förordningen kompletteras av lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter åläggs företag som behandlar sådana uppgifter som ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt sätt. Dock skall noteras att GDPR är subsidiär i förhållande till lagar på nationell nivå. Det innebär att GDPR kommer i andra hand efter Skatteförfarandelagen, Lagen om åtgärder mot penningtvätt samt Bokföringslagen. Detta innebär att nationella lagar går före GDPR. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) samt GDPR stadgar att avlida inte är föremål för GDPR.

Syfte

GDPR har till syfte att skydda levande personer att deras integritet inte kränks. Denna policy har upprättats inom Bolaget för att i möjligaste mån undvika att personuppgifter behandlas felaktigt. Den behandling som företas skall vara förenlig med GDPR.

Personuppgifter

All information som kan härledas direkt eller indirekt till en fysisk person som är i livet utgör personuppgifter som omfattas av GDPR.

GDPR gäller dock inte för behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur, t.ex. löner, att föra ett register över sina vänners adresser och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

Bolaget har skall endast samla in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och ändamålsmässiga.

Bolaget har inget intresse eller anledning att nyttja elektronisk marknadsföring eller på annat sätt nyttja äldre existerade kundkontakter.

Överflyttning av personuppgifter från dödfallsintyg med släktutredning från Skatteverket till Bouppteckningarnas färdigställande. Har kunden själv lämnat uppgifterna och behandlingen sker med stöd av ett samtycke eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade

Bevarandet av personuppgifter

Bolaget behåller endast personuppgifter som är nödvändigt med hänsyn till de ändamålet.

Säkerhet

Bolaget har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

ABC Lilla Begravningsbyrån AB använder sig av Windows som kundhanteringssystem samt etablerad mejlklient samt internetsäkerhet med lösenordsskydd, och uppdatering tillämpas vid all hantering genom system. Bolaget använder sig inte av “molnet”.

Mer information om Bolagets handhavande av GDPR, vänligen kontakta oss på telefon eller mail.

vit blomma